Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

STT TÊN ĐỀ TÀI THÀNH VIÊN CHỨC VỤ THỜI GIAN
         

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP