Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

 

 Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm cung cấp 02 chương trình Cao đẳng và 04 chương trình Trung cấp, gồm:

* Chương trình Cao đẳng:                               

- Công nghệ thực phẩm

Chế biến lương thực       

(Thêm)

* Chương trình Trung cấp:

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực.

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm.

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản.

(Thêm)

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP