Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Khoa gồm 02 bộ môn: bộ môn Lương thực và bộ môn Thực phẩm,

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 20 người, trong đó thạc sĩ: 12, nghiên cứu sinh: 01, Cao học: 01, Đại học 06.

- Cơ cấu nhận sự: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 02 Trưởng bộ môn, 01 trợ lý khoa, 02 chuyên viên quản lý phòng thí nghiệm, 13 giảng viên.

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP