Copyright 2019 - Khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

KHOA CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Tập thể khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

Tập thể CB, CNV khoa Công nghệ Lương thực - Thực phẩm

 

1/ GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ: 

Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm được thành lập vào tháng 10 năm 2010, theo quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

 

2/ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Khoa gồm 02 bộ môn: Lương thực và bộ môn Thực phẩm,

- Tổng số cán bộ, giảng viên: 20 người, trong đó thạc sĩ: 12, nghiên cứu sinh: 01, Cao học: 01, Đại học 06.

- Cơ cấu nhận sự: 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa, 02 Trưởng bộ môn, 01 trợ lý khoa, 02 chuyên viên quản lý phòng thí nghiệm, 13 giảng viên.

3/ CƠ SỞ VẬT CHẤT

- 01 phòng thí nghiệm Vi sinh, Hóa sinh.

- 02 phòng thí nghiệm Phân tích thực phẩm.

- 02 phòng thực hành chế biến thực phẩm.

- 01 phòng thực hành kiểm nghiệm lương thực.

- 01 phòng kiểm nghiệm cảm quan.

- 01 phòng thí nghiệm chuyên sâu.

Trang thiết bị, máy móc phục vụ thực hành, nghiên cứu khoa học và ứng dụng được bổ sung hiện đại cho các phòng thí nghiệm từ dự án VSEP do chính phủ Canada tài trợ.

 

4/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trình độ Cao đẳng và Trung cấp thuộc lĩnh vực chế biến, bảo quản, kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm, nông sản thực phẩm và thủy sản cho tỉnh Vĩnh Long và khu vực ĐBSCL.

 

5/ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Khoa Công nghệ Lương thực Thực phẩm cung cấp 02 chương trình Cao đẳng và 04 chương trình Trung cấp, gồm:

* Chương trình Cao đẳng:                                                  

- Công nghệ thực phẩm

Chế biến lương thực

(Thêm)    

* Chương trình Trung cấp:

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản lương thực.

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Công nghệ kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực thực phẩm.

- Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản.

(Thêm)

VĂN BẢN

CẤP KHOA

CẤP TRƯỜNG

HỌC THUẬT

CHUYÊN ĐỀ

CLB KHOA CNLTTP